Category Archives: Definite

© 2012 . All rights reserved.

电信联通常用DNS

你是否经常遇到网络解析速度慢的问题?是不是经常DNS不知道?我搜集了一下电信联通常用的DNS。 [电信]#地区名称     = 主DNS地址         –      次DNS地址 北京DNS地址=202.96.199.133-202.96.0.133 上海DNS地址=202.96.199.132-202.96.199.133 天津DNS地址=202.99.96.68-10.10.64.68 广东DNS地址=202.96.128.143-202.96.128.68 深圳DNS地址=202.96.134.133-202.96.154.8 河南DNS地址=202.102.227.68-202.102.224.68 广西DNS地址=202.103.224.68-202.103.225.68 福建DNS地址=218.85.157.99-202.101.115.55 厦门DNS地址=202.101.103.55-202.101.103.54 湖南DNS地址=202.103.0.68-202.103.96.68 江苏DNS地址=202.102.15.162-202.102.29.3 陕西DNS地址=202.100.13.11-202.100.4.16 西安DNS地址=202.100.4.15-202.100.0.68 湖北DNS地址=202.103.0.68-202.103.0.117 山东DNS地址=202.102.154.3-202.102.152.3 浙江DNS地址=202.96.102.3-202.96.104.18 辽宁DNS地址=219.149.6.99-219.148.204.66 安徽DNS地址=202.102.192.68-202.102.199.68 重庆DNS地址=61.128.128.68-10.150.0.1 黑龙江DNS地址=202.97.229.133-202.97.224.68 河北DNS地址=222.222.202.202-222.222.222.222 保定DNS地址=202.99.160.68-202.99.166.4 吉林DNS地址=202.98.14.18-202.98.14.19 江西DNS地址=202.101.224.68-202.101.240.36 山西DNS地址=202.99.192.68-202.99.198.6 新疆DNS地址=61.128.99.133-61.128.99.134 … Continue reading